FAQ of Veel gestelde vragen!

Tabel Vetpercentage

Wat zijn de beste omstandigheden om mijn lichaamsvet met de Tanita weegschaal te meten?

De beste omstandigheden om te meten zijn:

 • bij voorkeur 's-avonds tussen 18.00 en 20.00 uur, maar in elk geval steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip

 • met een lege blaas

 • met een normaal lichaamsvochtgehalte (niet direct na b.v. het nemen van een sauna, zwembad of bad)

 • niet direct na een zware maaltijd

 • niet kort na veel alcoholgebruik

 • niet direct na langdurige, zware lichaamsinspanning

 • met blote, droge en schone voeten

 • met dunne nylons is mogelijk; vul dan de kuiltjes in de elektroden met medicinale alcohol, zodat het signaal door de nylons wordt geleid

Kan iedereen van de Tanita lichaamsvetmeter gebruik maken?

 

Ja, uitgezonderd mensen die een pacemaker of ander inwendig medisch elektronisch apparaat dragen. Hoewel er geen gezondheidsrisico's voor deze groep mensen bekend ziojn, is deze uitzondering een voorzorgsmaatregel van alle fabrikanten die meetapparatuur maken die volgens de BIA-methode werkt.

Bepaalde categorieën mensen kunnen de Tanita ook gewoon gebruiken, maar voor het bepalen vna het absolute lichaamsvetpercentage kan bij hen minder accuraat zijn. Dit geldt voor:

 • zwangere vrouwen

 • personen met een vetpercentage van meer dan 75%

 • professionele atleten en bodybuilders

Voor deze personen blijft het wel mogelijk om het verschil tussen metingen accuraat te bepalen. Zodat wel kan worden vastgesteld of het lichaamsvet is geslonken of niet. De absolute hoogte van het vetpercentage is dus bij deze personen echter moeilijk vast te stellen.

 

Het display geeft een zeer afwijkend vetpercentage aan of vermeldt een "ERROR" (foutmelding); wat kan daarvan de oorzaak zijn?

 

Mogelijke oorzaken van een ERROR-melding:

 • ernstige uitdroging van het lichaam door b.v. overmatig alcoholgebruik of menstruatie

 • een zeer volle blaas

 • zeer veel eeltvorming op de voetzolen (bij 1 op de 400 geteste personen kwam dit voor; vullen van de kuiltjes in de elektroden met wat medicinale alcohol kan een oplossing zijn; hierdoor wordt het signaal beter geleid)

 • vervuilde elektroden in het weegplateau (reinigen met medicinale alcohol)

 • dragen van te dikke nylons of kousen (doe deze uit of vul de kuiltjes in de elektroden met medicinale alcohol)

Hoe betrouwbaar in een meting met de Tanita?

 

De Tanita lichaamsvetmeter geeft zeer accurate resultaten die nauwelijks verschillen met die van de onderwaterweegmethode en de DEXA-methode. Daarbij is de Tanita zeer snel en geeft deze methode het minst ongemak. Een groot voordeel is ook dat de meetresultaten reproduceerbaar zijn, dat wil zeggen dat meerdere metingen achter elkaar onder dezelfde condities ook dezelfde resultaten geven. Bepaalede mensen met buitengemiddelde lichaamsbouw (zeer veel spiermassa) kunnen moeilijk wordne gemeten, maar dat geldt voor elke methode.

Voor niet professionele atleten zijn sommige Tanita modellen uitgevoerd met een atleetfunctie, waarbij de berekening van het vetpercentage rekeing wordt gehouden met een bovengemiddeld gespierd lichaam.

Waarom is lichaamsvet meten zo belangrijk?

 

Medisch onderzoekheeft uitgewezen dat niet een hoog lichaamsgewicht op een mogelijk gevaar voor de gezondheid kan wijzen, maar wel een hoog lichaamsvetpercentage! Als een persoon te veel lichaamsvet heeft verhoogt dit het risico op ernstige gezondheidsproblemen, zoals hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.

Studies tonen aan dat niet een gezond lichaamsvetpercentage het risico op deze ziekten kan verlagen en de aanzet ervan kan helpen voorkomen. In tegenstelling tot gewicht is lichaamsvet niet altijd zichtbaar en kan het niet op een gewone weegschaal worden gemeten. Tot voor kort was het meten van lichaamsvet een oncomfortabele en meestal tijdrovende bezigheid. Tanita maakt dit tot verleden tijd!

Ik houd me stipt aan mijn dieet en ben ik korte tijd flink afgevallen, maar mijn Tanita zegt dat mijn lichaamsvetpercentage juist omhoog is gegaan.  Hoe kan dat?

De BMI is een getal, dat wereldwijd wordt gehanteerd om snel en eenvoudig bij benadering te kunnen bepalen of iemand overgewicht heeft en gezondheidsrisico loopt of niet. Het getal is de uitkomst van de formule: gewicht gedeeld door lichaamslengte in het kwadraad.

Voorbeeld: iemand is 1.80 m lang en weegt 78 kg. De formule is dan 78 : (1.80 x 1.80) = 24. De BMI is dus 24. Algemeen wordt dus aangenomen dat personen met een BMI die hoger is dan 25 een hoger gezondheidsrisico hebben. De BMI gaat echter niet voor alle personen op, terwijl ook het lichaamvetpercentage er niet in wordt betrokken (terwijl dat juist erg belngrijk is).

Wanneer moet ik meten in de "atleetstand"

De atleetstand is bedoeld voor personen die:

 • tenminste 18 jaar oud zijn

 • het laatste half jaar minstens 10 uur per week intensief trainen

 • een hartslag in rust hebben van 60 slagen of minder per minuut

Als deze personen in de normale stand lichaamsvet meten, zullen zij een (te) hoog verpercentage als uitkomst krijgen. Dat komt omdat de berekeningen van het vetpercentage is gebasseerd op gemiddelden van standaard personen.

 

Het lichaamsvet wordt immers niet direct, maar indirect gemeten, d.w.z. de weerstand (impedantie) die het lichaam biedt aan het (zwakstroom) meetsignaal wordt gemeten. de impedantie wordt in zowel normale als in de atleetstand op dezelfde manier gemeten, zodat deze waarde in beide standen hetzelfde resultaat heeft. Het is echter de omrekenformule die het verschil maakt tussen een normale en een meting in de atleetstand.

 

Omdat sportieve mensen (die voldoen aan bovengenoemde eigenschappen) meer spierweefsel hebben dan een gemiddeld persoon (die niet of niet zo intensief aan sport doen) moet er een andere rekenformule worden toegepast. Deze wordt met de atleetstand ingeschakeld.

 

Hoeveel procent lichaamsvet is goed voor mij?

 

Mannen en vrouwen hebben een verschillende lichaamsbouw en daarom hebben ze ook een verschillend vetpercentage. de man is lichamelijk genetisch ontwikkeld als jager, met een grotere spiermassa. Het lichaam van een vrouw is gebouwd om meer (beschermend) vet vast te houden om kinderen te kunne baren. Een man met precies dezelfde lengte en hetzelfde gewicht als een vrouw heeft meer spieren en minder vet dan de vrouw. Daarom hebben mannen meer calorieën in hun voeding nodig dan vrouwen. De berekening die de Tanita weegschaal maakt is hier op afgestemd.

Onderstaande tabel toont de gemiddelde lichaamsvetpercentages voor gezonde mannen en vrouwen (de kolom "goed"). Deze waarden worden algemeen aanvaard als de ideale percentages. Kleine afwijkingen hiervan kunnen nog wel als een redelijk vetgehalte worden beschouwd.

Soms is er een beduidend verschil in het meetresultaat als ik tweemaal per dag of enkele dagen achter elkaar mijn lichaamsvet meet. Is de weegschaal niet nauwkeurig genoeg?

Omdat het BIA-meetprencipe is gebaseerd op het vochtniveau in het lichaam, kan het gemeten percentage per dag fluctueren. Het kan in de avond zelfs anders zijn dan 's morgens diezelfde dag, afhankelijk van wat u gegeten en gedronken heeft en de mate van lichaamsbeweging die u die dag heeft gehad. Vrouwen kunne ook verschillen zien tijdens de menstruatie.

Om gelijkmatiger meetresultaten  te verkrijgen moet u zo veel mogelijk proberen de metingen op hetzelfde tijdstip van de dag te doen en steeds onder dezelfde omstandigheden. Het is raadzaam de metingen in de vroege avonduren te doen, voor de avondmaaltijd. Het is belangrijk om een reeks van metingen over een bepaalde periode te bekijken, waardoor mogelijke uitschieters gerust buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Het vetgehalte veranderd binnen enkele dagen namelijk niet zo snel dat een aanzienlijke afwijking tussen andere metingen in die korte tijd als betrouwbaar kan worden bestempeld. Deze afwijking zal dan het gevolg zijn van een meting onder andere omstandigheden dan die van de overige metingen.

Comment fonctionne les analyseurs de composition corporelle?
Il faut tout d´abord entrer et mémoriser les données personnelles des utilisateurs: taille corporelle, adulte ou enfant, sexe. La mesure se déroule ensuite comme une simple pesée sur un pèse-personne traditionnel. Il suffit à l´utilisateur d´appuyer sur sa touche mémoire et de monter sur la balance. En quelques secondes, l´appareil affiche le poids et le taux de graisse. Pour la mesure, TANITA utilise un faible courant électrique lui permettant de déterminer la résistance. Ce résultat associé aux données corporelles permet de déterminer précisément le taux de graisse corporelle.

Le courant utilisé est il dangereux?
Non, l´utilisateur n´a aucune sensation désagréable. Le courant qui parcoure le corps est de très faible intensité et sans danger.
Attention, bien que le courant de mesure soit très faible, les personnes portant des appareils cardiaques ne doivent pas utiliser ce type de balance!


A quoi faut il faire attention lors de la mesure?

La mesure doit être effectué si possible déshabillé et pieds nus. Les conditions de la mesure doivent être similaires de jour en jour (par exemple pas de prise d´aliments et de boisson avant la mesure) et à une heure sensiblement identique. L´importance de cette régularité est dûe au fait que le taux de graisse comme le poids varient au cours de la journée. Le matin au levé, l´eau corporelle n´est encore pas répartie régulièrement dans le corps. La résistance électrique du corps est de ce fait plus importante. Avec l´activité, l´eau corporelle est distribuée de manière régulière entraînant une plus grande conductibilité électrique du corps (baisse de la résistance) et une diminution de la mesure du taux de graisse. Pour cette raison, et afin de constater les variations réelles du taux de graisse, il est important de réaliser la mesure à une heure identique. Les valeurs les plus précises sont obtenues en début de soirée. Pour tous ceux qui n´ont pas la possibilité d´effectuer une pesée à ce moment de la journée, nous conseillons de réaliser la mesure le matin, 1/4 d´heure après le levé et après être allé aux toilettes. La valeur obtenue à ce moment est environ 3 à 5 points supérieure à celle du soir, mais elle permet tout de même de contrôler les variations de manière précise.

Quelle est la précision des mesures?
Comparés aux mesures obtenues avec le procédé DEXA (Absorptiométrie à rayons X) considéré comme la méthode de mesure du taux de graisse corporelle la plus précise, les résultat des appareils TANITA sont quasiment identiques. Des études scientifiques ont montrées à plusieurs reprises que les balances analyseurs de composition corporelle de TANITA donnaient des mesures précises et reproductibles.

De quelle manière le taux de graisse est il affiché?
La valeur s´affiche sous forme de pourcentage en alternance avec le poids en kilogramme.

Pourquoi affiche t´on le taux de graisse corporelle en pourcentage et non pas en kg?
Toutes les méthodes usuelles pour la détermination du taux de graisse corporelle sont basées sur des valeurs en pourcentage. Afin que les valeurs obtenues soient comparables pour leur utilisation médicale, diététique ou dans les salles d´entraînement, les balances TANITA affichent également le résultat de la mesure en pourcentage. De plus une valeur en pourcentage permet de constater plus facilement les effets d´un régime ou d´un entraînement spécifique.

les exemples suivant le montrent:

1. Une personne a un poids de 80 kg pour un taux de graisse corporelle de 25% (20kg). Pendant un régime elle perd 20kg, mais le taux de graisse corporelle reste à 25% ce qui correspond à une masse graisseuse de 15kg. Si l´on considère simplement la masse graisseuse, le régime parrait être un succès puisque celle-ci a diminué de 5 kg. Cependant si on analyse les valeurs en pourcentage, on constate que le facteur entre le poids et la masse de graisseuse est resté identique. Le régime a donc fait perdre principalement de la masse musculaire et de l´eau, ce qui n´est pas son objectif.

2. Une personne a un poids de 80 kg pour un taux de graisse corporelle de 25% (20kg). Pendant un régime, elle perd également 20kg. Son taux de graisse corporelle diminue à une valeur de 20% (12kg). La masse graisseuse est maintenant de 8kg inférieure et le rapport masse graisseuse/poids a été nettement amélioré.

Je suis sportif. On m´a dit que certaines balances étaient adaptées pour moi. Est-ce vrai?
C´est vrai. Les sportifs ont un métabolisme modifié et une densité musculaire plus forte. Ceci augmente la résistance électrique du corps. Afin de ne pas interpréter cette résistance comme une présence de graisse corporelle, la mesure doit être effectuée avec une formule différente intégrée dans les appareils dotés du "mode athlète".

A partir de quelle intensité d´activité sportive dois-je utiliser le mode athlète?
La valeur indicative pour le mode athète est la suivante: les personnes pratiquant un entraînement régulier de 10 heures/semaine depuis plus d´un an et ayant un pouls au repos inférieur à 60 pulsations par minute.

Les femmes enceintes peuvent elles utiliser la balance?
La balance ne présente aucun danger pour l´enfant à naitre. Cependant les poches d´eau créées pendant la grossesse falsifie les mesures et ne donnent aucune indication valable du taux de graisse. Il est donc conseillé de se passer de l´analyse du taux de graisse corporelle et d´utiliser la balance uniquement en fonction pesée (possible uniquement sur certains modèles)

Est-ce que les menstruations ont une influence sur la mesure?
Oui, les variation hormonales influent sur l´hydratation corporelle. Si le corps contient beaucoup d´eau, la mesure du taux de graisse donne un résultat plus faible et inversement.

L´emballage mentionne que les porteurs d´appareils cardiaques ne doivent pas utiliser la balance. Qu´en est il des autres sortes de protèses comme par exemple une plaque de titane dans le genou?
Ce genre de protèse ne représente aucun danger. Cependant les métaux sont d´excellents conducteurs de l´électricité. De ce fait la mesure du taux de graisse donne un résultat quelque peu embelli: le véritable taux de graisse est plus élevé que celui affiché par la balance. Cependant il est possible de contrôler les variations de manière précise.

A partir de quel âge peut on pratiquer des mesures sur les enfants?
A partir de 7 ans et une taille corporelle minimum de 110 cm.

Les balances sont elles livrées avec les piles?
Oui

Quelle est la durée de vie des piles?
Minimum 1 an pour une utilisation quotidienne

Comment doit on nettoyer la balance?
Avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de détergents!

Est-ce que les balances sont des produits certifiés ?
Voir la rubrique NF 

!